Univerzalni dizajn sa posebnim osvrtom na fasadne prozore i vrata

Rezime

Pojam „održivost” u 2013. godini je proslavio 300 rođendan. To je dodatni zahtev da se aktivno angažujemo po tom pitanju, naročito u oblasti građevinarstva. Održivo građevinarstvo mora se posmatrati sveobuhvatno, počev od projektovanja i izgradnje zgrade, pa do njene upotrebe i upravljanja istom, sve do njenog eventualnog rušenja. Ovaj sveobuhvatni pristup osigurava održivi razvoj kvaliteta tokom celog životnog ciklusa zgrade.

Inicijativa pod nazivom „Zgrada budućnosti” obezbeđuje ciljnu pomoć pomenutom sektoru. Održivost ima mnogo aspekata. Oni se odnose na kvalitet i novčanu vrednost struktura, kao i na njihovu funkcionalnost, sigurnost i dostupnost. Potrebno je osigurati da su zgrade projektovane i izgrađene tako da su uticaji klimatskih promena i potrošnje energije svedeni na minimum.

Oni se u skladu sa demografskim trendovima, moraju stalno prilagođavati svakodnevnoj upotrebi. Još je važnije da se održivo projektovanje i gradnja primene u oblastima energetske efikasnosti i upotrebom inovativnih građevinskih materijala, tehnika i metoda.

Veoma ohrabruje, što posebno industrija prozora i fasada prati pristup održivosti sa velikom posvećenošću. Ako bi opšti koncept održivog građevinarstva bio široko primenljiv, bilo bi veoma važno da svaki planer, potrošač i svi korisnici aktivno učestvuju u pomenutom principu i sprovedu ga u delo.

Vlasnici zgrada su poslednjih godina počeli da stavljaju veći naglasak na prozore i vrata, pošto su postali svesni prednosti boljeg iskorišćenja dnevne svetlosti, toplotne izolacije, prozirnosti i komfora. Demografske promene su istovremeno nametale potrebu za proizvodima koji će se nesmetano i zdravo upotrebljavati tokom svog upotrebnog veka, koji su jednostavni i sigurni za upotrebu i u skladu sa rastućom potrebom za održivošću u proizvodnji i upotrebi. Koncept „univerzalni dizajn” uključuje sve pomenute stavke.

Koncept univerzalnog dizajna nije nov. U nekim institucijama Nemačke ovim pitanjem se bave nekoliko decenija, mada pod nazivom „pogodnost za upotrebu u određene svrhe” ili „sveobuhvatni pristup”. Prednost koncepta univerzalnog dizajna je u tome što se ne koriste pojmovi poput pogodno za starije ili osobe sa invaliditetom, pošto se isti mogu podvesti pod diskriminaciju. Koncept ima naziv koji je prihvatljiv za sve kategorije ljudi, i ima za cilj da proizvode unapredi i učini održivim za što više ljudi. Ovaj pristup je na sličan način usvojila automobilska industrija, industrija nameštaja i mašina.

Potrebno je promovisati prozore, vrata i fasade, kao i da bi se proizvođačima predstavile odgovarajuće ideje. Takođe je potrebno razviti sistem ocene građevinskih komponenti koje projektanti, arhitekte i potrošači mogu koristiti u cilju ocenjivanja usaglašenosti proizvoda sa ciljevima i sveobuhvatnim kriterijumima. To se odnosi na radne elemente, npr. na ručke koje moraju biti dostupne i jednostavne za upotrebu i koje moraju zahtevati najmanji mogući napor pri upotrebi.

Građevinske komponente moraju se projektovati tako da se obezbedi i više senzornih signala. U ovom momentu ovaj princip projektovanja nije ispoštovan za sve građevinske komponente. Naši građevinski elementi postaju sve kompleksniji. Međutim, važno je da oni istovremeno ne postanu komplikovaniji za upotrebu, kao i da ne stvaraju veći rizik od nepravilnog rukovanja.

Uvod

Svet se menja, što se može videti u porastu cene energije kao i po žučnim raspravama o klimatskim promenama, kao i o „energetskom preokretu”. Kao rezultat pomenutog, ljudi sve više investiraju u nekretnine. Da bi im se to isplatilo na duže staze i zgrade moraju biti trajne i njihove komponente moraju biti podjednako jednostavne, sigurne i pogodne za svačiju upotrebu, bilo da je neko mlad, star ili sa raznim smetnjama. To je jedini način da se osigura da će nekretnina moći da se koristi i prodaje i za 20 godina. Vlasnici prvoklasnih nekretnina žele ovo više od svih. Oni već zahtevaju da automobili, enterijer zgrada i potrošačka roba zadovoljavaju principe univerzalnog dizajna (UD). Klijenti koji rekonstruišu i grade po novim projektima takođe sve više traže da karakteristika zgrade bude u skladu sa kriterijumima UD. Zgrade koje nisu energetski efikasne, bez barijera i koje su kompatibilne sa demografskim promenama koje se ne mogu lako adaptirati u skladu sa novim zahtevima i životnom filozofijom neće se lako prodati i neće biti privlačne za ostvarivanje povoljnijih kamatnih stopa bankama. Iz tog razloga kompanije koje su se okrenule ka budućnosti sve više i više razvijaju i prodaju proizvode u skladu sa principima univerzalnog dizajna.

Ali šta se krije iza pojma „univerzalni dizajn” i kako ga mogu upotrebiti projektanti prozora i vrata, industrijskih elemenata, komercijalnih i garažnih vrata i građevinskih komponenti? Da li je to samo prazan marketinški slogan, ili je to trajan trend koga treba shvatiti ozbiljno?

Photo by Ksenia Chemaya from Pexels

1. Šta je „univerzalni dizajn”?

Pojam „univerzalni dizajn” i njegov cilj su pre svega definisani u setu princia koje je formulisao američki arhitekta i dizajner Ronald L. Mejs i njegove kolege iz Centra za univerzalni dizajn na Univerzitetu Severna Karolina. S obzirom da koristi invalidska kolica Ronald Mejs je bio lično veoma zainteresovan za temu diskriminacije i borbu protiv nje. U isto vreme, u Evropi je razvijan drugi koncept dizajna pod nazivom „dizajn za sve” (DfA) koji se obraćao nepravilnostima od kojih bi korisnici patili. Cilj je bio napraviti proizvode korisne za što više grupa, na primer za decu, odrasle ili za stariju populaciju, bez potrebe za adaptiranjem UD i DfA, koji su blisko povezani.
Postoji jasna pravna osnova za univerzalni dizajn data u obliku Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom od 13. decembra 2006.

U širem smislu cilj UD je da proizvode, životno okruženje i usluge učini korisnim za ljude sa različitim sposobnostima u različitim situacijama na jednostavan, siguran i održiv način, bez potrebe za adaptacijom ili posebnim dizajnom kojim se izvesni ljudi diskriminišu ili posebno označavaju.

UD u širem smislu nego što je samo dizajn, vidi ga kao način razmišljanja, odgovornost i kontinuirani proces koji fokus stavlja na ljude, stremi ka socijalnoj inkluziji i usmeren je na politička i ekonomska pitanja budućnosti, stvara sisteme usluga i promoviše ekonomski rast.

Jasno je da univerzalni dizajn ne može biti samo sastavni deo procesa razvoja proizvoda, to je proces koji sam po sebi stvara proizvode korisne za što veći broj ljudi na lak, jednostavan i prijatan način. Važan sporedni efekat UD je da je on koristan za sve korisnike. Na kraju, svi starimo i svako može imati koristi od proizvoda jednostavnih za upotrebu i čak i ako postoji privremena sprečenost, na primer ako ste slomili nogu ili ste iscrpljeni nakon dugog leta.

Univerzalni dizajn ne znači da svi ili sve grupe korisnika mogu koristiti proizvod u svakoj prilici. Ne postoji proizvod koji u potpunosti zadovoljava potrebe svojih korisnika. Ali uzimanjem u obzir što više potrebe što većeg broja korisnika, moguće je dizajnirati proizvod koji ljudi širokog spektra mogućnosti mogu koristiti u širokom spektru situacija.

Postoji važna razlika između UD i pristupa „bez ograničenja”, definicija je data u daljem tekstu iz člana 4 Akta za jednaka prava ljudi sa invaliditetom Nemačke. „Bez ograničenja može biti široko postavljen koncept, ali to je ipak pod pod-pojam univerzalnog dizajna”.

2. Sedam principa univerzalnog dizajna

Da bi se omogućilo postizanje ciljeva univerzalnog dizajna formulisano je sedam osnovnih principa u skladu sa proizvodima i uslugama koje je potrebno idealno dizajnirati. Principi se na sličan način mogu primeniti u institucijama i kompanijama.

Pomenute osnovne principe potrebno je proširiti na detaljne zahteve za određene proizvode da bi se isti mogli koristiti u svakodnevnom životu. Važno je napomenuti da se to ne odnosi samo na potrošačku robu, principi se mogu primeniti u proizvodnji mašina i upravljanju procesima, na primer u automobilskoj industriji, gde su mašine i proizvodni procesi dizajnirani tako da omogućavaju rad bez povreda.

1. Upotrebljivost za sve – Dizajn je koristan i marketinški dostupan osobama najrazličitijih sposobnosti:
• obezbeđuje ista sredstva za upotrebu za sve korisnike, identičan kad god je moguće, kada
nije moguće postoji ekvivalentno rešenje
• izbegava se ponižavanje ili posebno označavanje ljudi
• privatnost, obezbeđenje i sigurnost moraju biti jednako dostupne svim korisnicima: dizajn mora biti privlačan korisnicima, bez posebnog označavanja grupa korisnika.

2. Fleksibilnost pri upotrebi – Dizajn za širok spektar individualnih preferenci i mogućnosti:
• obezbeđuje izbor metoda za upotrebu
• omogućava korišćenje i pristup
za obe ruke
• olakšava preciznost korisnika
• omogućava prilagođavanje
korisnika.

3. Jednostavna i intuitivna upotreba – Lako razumljiva upotreba proizvoda, bez obzira na iskustvo korisnika, njegovo znanje, fizičke veštine ili trenutnu koncentraciju:
• eliminiše nepotrebne komplikacije
• u skladu sa očekivanjima korisnika
• prilagođen različitim nivoima pismenosti i jezičkih veština
• informacije klasira prema njihovoj važnosti
• obezbeđuje efikasnu povratnu informaciju tokom i nakon završetka zadatka.

4. Perceptivne informacije – Dizajn efikasno saopštava neophodne informacije, bez obzira na okruženje:
• korišćenje različitih modusa (slika, verbalno, dodir) za predstavljanje dovoljne količine najvažnijih informacija
• „opravdanost” bitnih informacija dovodi na najviši nivo
• razlikuje elemente na jasan način ( tj. olakšava davanje instrukcija ili uputstava)
• obezbeđuje kompatibilnost sa različitim tehnikama ili uređajima koje koriste osobe sa čulnim ograničenjima.

5. Tolerancija na grešku – Proizvod svodi na minimum opasnosti od negativnih posledica nezgoda ili slučajnih akcija:
• ređa elemente tako da su opasnost i greške svedeni na minimum kod najviše korišćenih ili najlakše dostupnih elemenata, eliminiše opasne elemente, izoluje ih ili štiti
• obezbeđuje upozorenje na opasnost i greške
• obezbeđuje visoku sigurnost
• onemogućava nesavesne akcije u zadacima koji zahtevaju spremnost.

6. Mali fizički napor – Dizajn se može efikasno i udobno koristiti uz minimum napora:
• omogućava da korisnik zadrži neutralan položaj tela
• koristi radne sile u okviru razumnih vrednosti
• svodi na minimum ponavljanja
• svodi na minimum fizički napor.

7. Dimenzije i prostor za pristup i upotrebu – Obezbeđeni su odgovarajuće dimenzije i prostor radi pristupa, rukovanja i upotrebe, bez obzira na telesne dimenzije korisnika, njegov položaj i pokretljivost:
• obezbeđuje jasnu preglednost u vidnom polju za važne elemente za korisnika koji sedi ili stoji
• udoban pristup svim elementima za korisnika koji sedi ili stoji
• prilagodljivost u promeni za veličinu poršine koja se hvata, obezbeđuje adekvatan prostor za potrebu uređaja ili sličnu pomoć.

Photo by Max Vakhtbovch from Pexels

3. Primeri uspešne primene univerzalnog dizajna iz drugih industrija

U svakodnevnom životu stalno se suočavamo sa iritirajućim predmetima za čiju upotrebu su nam potrebne „tri” ruke, ili koji zahvataju naše prste, ili koji stalno padaju. Onda iznenada otkrijemo proizvod koji nas štedi servisiranja i drago nam je što je neko konačno mislio šta nam je stvarno potrebno.

Ljudi sa fizičkim, mentalnim i kognitivnim ograničenjima ovaj problem osećaju još više. Pošto i „normalni”, zdravi ljudi često pate od nekih ograničenja, npr. oni koji se suočavaju sa slomljenom rukom ili nogom, u toj tački praktična primena univerzalnog dizajna stupa na snagu.

Tehnike identifikacije potencijalnih poboljšanja proizvoda uključuju analiziranje pritužbi ili sugestija korisnika, testiranje proizvoda sa decom, starijim ljudima ili ljudima sa invaliditetom, ili jednostavno delovanje u skladu sa željom da se drugi razumeju i da im se pomogne.

Grupa najzainteresovanija za ergonomične proizvode zasnovane na UD principima su ljudi preko 55 godina života, koji će u većini industrijski razvijenih zemalja postati važna ciljna grupa za 5 do 20 godina života, ne samo što će porasti broj stanovnika pomenute životne dobi, nego što će oni imati najveću kupovnu moć. Iz tog razloga bi bilo mudro da se kompanije pozabave potrebama te grupe ljudi.

Međutim, moraće da prestanu da o ovoj starosnoj grupi ljudi razmišljaju na diskriminatorski način, ako žele uspešno da razviju UD principe. U budućnosti će biti potrebni proizvodi koji su dizajnirani i funkcionišu tako da zadovoljavaju standarde generacije 55+.

Iako UD vodi poreklo iz SAD, princip je najdinamičnije razvijan u Japanu. To je u velikoj meri zahvaljujući Međunarodnom udruženju za univerzalni dizajn (IAUD) osnovanom 2003. godine koje okuplja 50 vrhunskih industrijskih kompanija koje žele da rade zajedno u cilju promovisanja UD u Japanu. Za samo pet godina IAUD i njegovi uticajni članovi su uspeli da u velikoj meri podignu svest o UD konceptu, pripremajući način proizvodnje međunarodno konkurentnih proizvoda vrhunskih karakteristika, a u isto vreme usavršavajući sopstveni ekonomski uspeh.

Ovo je Japanu dalo početnu prednost u odnosu na ostale zemlje. U Evropi nemačke kompanije i dizajneri sa najviše entuzijazma prihvataju UD koncept, zato što Nemačka ima široku i raznovrsnu tradiciju projektovanja i proizvodnje tehnički i funkcionalno savršenih proizvoda. UD koncept se trenutno široko primenjuje u razvoju predmeta za svakodnevnu upotrebu.

4. Praktična primena UD na prozorima, fasadama, vratima i kapijama

Što se tiče prozora, vrata i industrijskih i komercijalnih garažnih vrata i kapija, principi UD privlače pažnju ne samo na poznate performansne osobine kao što su toplotna i zvučna izolacija, otpornost na požar i dimenzionalna stabilnost, nego i na sigurno i jednostavno rukovanje ovim komponentama. Iz tog razloga je potrebno dodatno i preciznije nego pre analizirati potrebe korisnika i karakteristike proizvoda sa tačke gledišta različitih grupa korisnika.

Slučaj koji treba razmotriti je brzina zatvaranja automatskih vrata. Zbog energetske efikasnosti u primenama poput kantina, automatska vrata treba da se zatvaraju što je brže moguće. Ali starijim osobama ili osobama sa smetnjama u kretanju je potrebno da se vrata otvaraju sporo, da bi mogli da prođu kroz njih a da ne žure. Potreban je i različit pristup silama otvaranja i zatvaranja, za zdravu odraslu osobu rukovanje vratima ili ručkom na vratima ili prozorima podešeno na normalnu radnu silu ne predstavlja problem, dok zadate visine ručke i radna sila za pokretanje može predstavljati nepremostivu prepreku.

Slab vid, koji sa starenjem pogađa svaku osobu, takođe nije uzet u obzir ili je podcenjen. Ljudi sa oslabljenim vidom mogu biti frustrirani kada ne vide slova napisana malim ili slabo vidljivim fontom, ili kada se funkcionalni elementi ne mogu raspoznati.

Moguća rešenja uključuju proizvodnju ručki ili prekidača različitih od ostalih elemenata, tako što će biti u kontrastnoj boji obliku i materijalu, kao i teksturi površine koja će moći da se prepozna dodirom.

Akustične informacije takođe mogu biti od pomoći, na primer klik ili neki drugi zvuk, kada se ulazna vrata dobro zatvore. Disciplina „zvučni dizajn” je postala važna u automobilskoj industriji, pošto je zaslužna za zvuk koji se čuje kada se vrata dobro zatvore. Sve pomenute stavke čine rukovanje jednostavnijim i sigurnijim ne samo za ljude sa invaliditetom, nego za sve.

Drugi važan zahtev je izbacivanje mogućnosti nepravilnog rukovanja koje ne samo što može oštetiti proizvod, nego može ugroziti korisnika. Glavni rizici su zaglavljivanje graničnika za otvaranje i nevoljno otvaranje vrata pri čišćenju. Razvoj tehnologije omogućiće ugradnju prozora i vrata sa mehanički inteligentnim komponentama koje će ih učiniti udobnijim i pogodnijim za upotrebu, ali i kompleksnijim, zato što će potrebe budućnosti uključivati u zaštitu od klimatskh uticaja i okruženja prilagođeno potrebama starijih osoba. Da bi korisnici mogli da rukuju ovim kompleksnim proizvodima proizvođači prozora i vrata moraće napornije da rade da bi ih pojednostavili i prilagodili za intuitivnu upotrebu.

Univerzalni dizajn je sveobuhvatni pristup za pravljenje građevinskih komponenti koje su jednostavnije za upotrebu i prodaju. Može se primeniti na dizajniranje prozora i vrata, uzevši u obzir zahteve korisnika i mogućnosti dizajniranja u skladu sa 7 opštih principa UD.

foto: busterandpunch

Ovde su navedeni neki od primera.

Princip 1: Upotrebljivost za sve
(Deca, odrasli, starije osobe, ljudi sa psihičkim i fizičkim ograničenjima, korisnici iz različitih kulturnih sredina itd.)

 • U normalnoj upotrebi dizajn proizvoda je siguran i sprečava nepravilnu upotrebu (geometrija profila, pokretni delovi).
 • Postoje dokumentovani dokazi da je proizvod pogodan za upotrebu u skladu sa evropskim ili nacionalnim standardima. Garantovana je prodaja proizvoda na tržištu (CE znak).
 • Proizvod ima natprosečnu trajnost. Kondenzacija se ne dešava pod uslovom da je proizvod profesionalno instaliran u odgovarajućim klimatskim uslovima. Dizajn proizvoda uključuje drenažu.
 • Površina proizvoda može se lako očistiti korišćenjem standardnih deterdženata i otporna je na formiranje mrlja od prašine (oko drenažnih otvora, ili ako ne postoji mogućnost, sa proizvoda se lako mogu skinuti mrlje od prašine).
 • Proizvod se pravi pre svega od obnovljivih ili materijala koji se mogu reciklirati i koji se lako mogu separisati u narednim fazama upotrebe.
 • Proizvod se pravi prvenstveno korišćenjem obnovljivih izvora. Kompanija ima sistem upravljanja u skladu sa zaštitom životne sredine i upravljanja energijom. Ambalaža se pravi od proizvoda koji se mogu reciklirati.

Princip 2: Fleksibilnost pri upotrebi
(Adaptacija na fizičku snagu korisnika)

 • Proizvod ima modularni dizajn, individualne komponente (okovi, brave, zaptivke/gume, drške, staklo, panele za ispunu) koje se mogu zameniti kada je potrebno.
 • Sistem se može koristiti u raznim situacijama ugradnje (npr. na postojećim zgradama, novim zgradama, drvenim ramovima, zidarskim sistemima) i lako se prilagođava na trenutno važeće prostorne/strukturne uslove.
 • Sistem se može adapirati da zadovoljava različite građevinske zahteve (npr. u bolnicama i policijskim stanicama).
 • Nakon ugradnje proizvod se može usavršiti (npr. može se povećati otpornost na provalu ili instalirati automatski rad) modularnim sredstvima da bi se promenila ili poboljšala funkcionalnost i može se usavršiti od ručnog načina rada na automatski.
 • Prilagodljivo za upotrebu građevinskog sistema kontrole.

Princip 3: Jednostavna i intuitivna upotreba
(Monteri/instalateri/korisnici)

 • Jedinica je jednostavna i njome se intuitivno rukuje, funkcija je jasno naznačena (dizajnom, slovima, poznatim funkcionalnim elementima, kontrastnim bojama, itd.).
 • Elementi za dodatno signaliziranje informacije na jedinici obezbeđuju povratnu informaciju za korisnika putem više od jednog čula (vid, zvuk, dodir), tako da je rukovanje intuitivno i sigurno.
 • Označene su ili vizuelno izdvojene pokretne radne komponente, tako da je iz operativnih elemenata jasno kako ih treba koristiti (ručka ili poluga).
 • Položaj ručke/poluge (vertikalno, horizontalnoa) jasno označava da li je jedinica otvorena ili zatvorena. Korisnik tokom rada može reći da li je jedinica otvorena/zatvorena ili otključana/zaključana.
 • Rad jedinice se upravlja po potrebama odgovarajuće grupe korisnika (naučene veštine, npr. smer kretanja i funkcija ručice).
 • Obezbeđene su lako razumljive instrukcije o instalaciji/ugradnji, lako čitljive za razne grupe korisnika (veličina sajta, tip boja). Instaliranje/ugradnja je jasno i razumljivo predstavljena i potkrepljena slikama.
 • Navedeni su potrebni pričvršćivači koji su sa strukturne tačke gledišta odgovarajućih dimenzija i koji se dobijaju proizvodnjom.
 • Jedinica je spakovana u zaštitni film, zaštitno pakovanje i/ili ima zaštitnu pokrivku radi sprečavanja oštećenja pri transportu.
 • Isntrukcije o transportu jedinice (transportna sredstva, upotreba vozila sa sistemom pokretnih traka itd.) za otvaranje pakovanja za kretanje, podizanje i skladištenje jedinica tokom transporta i instalacije/ ugradnje nalaze se na pakovanju kao i informacije o tome kako izbeći povređivanje. Pomoćna sredstva za obavljanje instalacija/ ugradnje se nalaze na samoj jedinici ili u njenom pakovanju.

Princip 4: Perceptivne informacije

 • Funkcionalni i operativni elementi se identifikuju vidom, dodirom i zvukom (boje, površine, materijali, kontrasti, akustični signali).
 • Dodatne informacije o funkcionisanju i/ili orijentaciji su date na jedinici.

Princip 5: Tolerancija na grešku i sigurnost
(Odnosi se na proizvod/proces/planiranje)

 • Instrukcije za rad obezbeđuju detaljne, lako razumljive informacije o pravilnoj upotrebi, moguće vrste nepravilnog rukovanja i opasne zone. Font koji se koristi (veličina, boja, tip) odgovara osobama sa oštećenim vidom, postoje slike koje se mogu upotpuniti sa audio vizuelnim materijalima.
 • Sigurnosne mere usklađene sa primenom/grupom korisnika (zaštita od zaglavljivanja prstiju, zaobljene ivice, itd.) uključene su u dizajn.
 • Pokretni delovi kojima bi moglo da se upravlja nepravilno posebno su označeni i naznačeno je kako se koriste. Jedinice za zaštitni sistem protiv nepravilnog rukovanja i/ili sistem koji ograničava otvaranje. U ovom slučaju od koristi može biti analiza korisnika i opasnosti.
 • Instaliranje/ugradnja je jasno i precizno opisana i potkrepljena slikama. Instrukcije za instaliranje/ugradnju kao i instrukcije za održavanje/rukovanje dostupne su u digitalnom obliku (video, slike, pristup preko QR šifre, preko računara/smartfona, app ili CD-rom).

Princip 6: Mali fizički napor

 • Radne sile mogu različite i prilagođene oblasti primene, izmenom dužine i dizajna ručke.
 • Položaj radnog elementa može se prilagoditi odgovarajućoj grupi korisnika. Dovoljno je lagano da omogući upotrebu za veliki broj ljudi.
 • Električne i mehaničke komponente olakšavaju korišćenje jedinice.
 • Jedinica mora biti dovoljno kompaktna i laka za transport (instalacija/ugradnja uz malo uloženog fizičkog napora ili treba da postoji mogućnost rasklapanja iste a dovoljno kompaktne i lagane elemente).
 • Proizvod se može koristiti bez praga.
 • Položaj ravnog elementa može se prilagoditi zahtevima odgovarajuće grupe korisnika.
 • Zbog svog dizajna komponenta zahteva malo ili nimalo prostora za upotrebu i/ili rad (interakcija između jedinice i okolnog prostora).

Zaključak

Za građevinske komponente poput prozora i vrata razvijeni su savršeni kriterijumi i metode usklađene za određenu grupu korisnika. Oznaka „UD” bez sumnje označava zadovoljenje potreba posebne grupe korisnika, planiranje i odabir odgovarajućih proizvoda na znatno lakši način za potrošače, korisnike, planere, dizajnere, arhitekte i vlasti. Proizvođači dobijaju originale koji će im pomoći da prodaju dobre karakteristike svojih proizvoda efektivnije i više ciljano. Iz tog razloga oznaka jasno naznačava do kog stepena je proizvod usklađen sa zahtevima univerzalnog dizajna za datu grupu korisnika.

Autori teksta: Prof. dr Dragan Škobalj, Ž. Đokić, dipl.ing.