Termička izolacija profila

Na aluminijumskim profilima za proizvodnju prozora i vrata razlikujemo dve karakteristične površine. Spoljna i unutrašnja strana profila. Spoljna strana profila je izložena spoljnim uticajima tj. spoljnoj temperaturi, dok je unutrašnja strana izložena temperaturi unutar prostorije. Pravilo je da telo više temperature daje energiju telu niže temperature, dok kod profila imamo prelaz u oba smera. Leti su spoljne temperature veiše i toplotna energija preko spoljnog vazduha predaje energiju kroz profil unutrašnjem vazduhu. Zimi je proces obrnut.

Profili sa i bez termičkog prekida

U oba slučaja cilj nam je da sprečimo prolaz razlike enrgije odnosno da ga učinimo što manjim. Taj cilj možemo ostvariti jedino ako između ove dve strane postavimo neki termoizlacijski materijal koji će vršiti termički prekid.

Na osnovu izolacionog materijala razlikujemo dve vrste aluminijumskih profila:

  1. Profili bez termičkog prekida
  2. Profili sa termičkim prekidom

Profili bez termičkog prekida upotrebljavaju se tamo gde nije bitan prolaz toplote, tj za unutrašnju stolariju i pregrade (u kancelarijama npr.) gde nema razlika u temperaturi s jedne i drug strane. Takvi se profili ujedno ugrađuju u krajeve sa toplom klimom gde temperatura zimi ne pada ispod 0 ° C.

  1. Profili bez termičkog prekida se takođe mogu ugrađivati i na mestima koji se ne greju kao što su: kotlarnice, garaže, hodnici, podrumi i sl. Kod ovakvih profila postoji mogućnost pojave kondenzacije u vidu vodene pare koja se pojavljuje sa unutrašnje strane prozora.
  2. Profili sa termičkim prekidom su aluminijumski profili koji imaju termoizolacioni materijal poliamid i dele unutrašnju stranu profila od spoljne.

U zavisnosti od tipa konstrukcije profila sa termičkim prekidom mogu se pojaviti tri tipa:

  • aluminijumski profil sa termičkim prekidom aluminijum-aluminijum
  • aluminijumski profil sa termičkim prekidom aluminijum-drvo
  • aluminijumski profil sa termičkim prekidom aluminijum-PVC.

Sva tri tipa imaju spolja aluminijumsku konstrukciju i gledano spolja ne može se zaključiti o kojem se sistemu tačno radi. Kvalitet termičke zaštite zavisi od sistema do sistema a svaki proizvođač sistema prilaže atestnu dokumentaciju iz koje su vidljivi koeficijenti prolaska toplote.

Profili sa termičkim prekidom aluminijum-aluminijum; Ovakav tip profila napravljen je od aluminijuma spolja i iznutra dok je u sredini Poliamid 6.6 ojačan staklenim vlaknima i kao takav daje čvrstoću konstrukciji. U zavisnosti od konstrukcije profila, poliamidi mogu biti različitih veličina i oblika. Poliamidi se posebnim tehnikama uvlače u profil i kao sklop čine termički prekinuti profil. Čvrstoća i međusobni razmak ovih poliamida ispituju se i određeni su propisima.

Razlikujemo dve osnovne vrste poliamida:

Monlitni poliamidi i poliamidi sa ekspandirajućom poliuretanskom masom u spoju sa aluminijumom.

U zavisnosti od tipova poliamida razlikuju se tehnike izrade profila. Poliamidi sa ekspandirajućom poliuretanskom masom mogu se eloksirati i plastificirati dok monolitni samo eloksirati zbog temperature koje mogu izdržati. Kod plastifikacije prisutne su temperature od 180-200 ° C i olabavljen spoj aluminijuma i poliamida popunjava masa koja ekspandira već na 160 ° C. Kvalitet termičke zaštite zavisi od širine poliamida. Šta je poliamid između profila širi to je termika bolja.

Profili sa termičkim prekidom Aluminijum-drvo

Kod ovog sistema spoljna strana prozora i vrata izložena je spoljnim uticajima atmosfere i od aluminijuma je, dok je unutrašnja strana od drveta. Spoljno održavanje stolarije aluminijuma nije potrebno jer je dobro zaštićen plastifikacijom ili eloksažom, a unutrašnja strana vizuelno daje lepotu i toplinu prostora.

Jedini problem ovakvog sistema javlja se kod spoja između drveta i aluminijuma. Poznato je da aluminijum i drvo nemaju iste termičke dilatacije pa iz toga proizlazi da taj spoj ne sme biti krut. Spoj mora biti takav da dozvoljava aluminijumu i drvetu nesmetano širenje i skupljanje a istovremeno da održava dobar spoj. U početku su konstruktori, na drvenu konstrukciju prozora i vrata, sa spoljne strane stavljali aluminijumske profile samo kao zaštitu spoljne strane drveta.

Okov, sistem zaptivanja i sistem zakivanja je bio isti kao za drvene prozore i vrata. Spoj drveta i aluminijuma je bio preko mestimičnih kliznih distancera ili zaliven neekspandirajućom poliuretanskom masom.

Danas se na tržištu profila nalaze isključivo sistemi u kombinaciji aluminijum-drvo koji su oslonjeni na aluminijumske profile. Drvo je postavljeno tako da sa unutrašnje strane potpuno pokriva vizuelni deo aluminijumskog profila. Okovi i zaptivke su identični kao na klasičnim aliminijumskim prozorima i vratima.

Profili sa termičkim prekidom aluminijum-PVC

Ovaj sistem se vrlo retko susreće u praksi ali spomenimo ga jer postoji. Sastavljen je iz dva međusobno spojena profila od kojih je spoljni profil aluminijumski a unutrašnji od PVC-a. Profili od PVC-a sa unutrašnje strane u potpunosti prekrivaju aluminijumski deo profila. Okov za prozore i vrata ovakvog tipa je isti okov kao i za drvene prozore i vrata, a i odgovarajući žljebovi se nalaze na PVC profilima.

Izbor sistema i profila:

Pored cene, kvaliteta profila, vizuelnog izgleda, kompletnosti profila i okova pri izboru sistama veliku pažnju treba posvetiti na atestnu dokumentaciju koju svaki proizvođač mora dati na uvid. Atestna dokumentacija mora sadržati podatke o kvalitetu, vodonepropusnost, vazduha, zvučnoj izolaciji i naravno klasu termičke izolacije.

U atestnoj dokumentaciji posebno su dati koeficijenti prolaska toplote za staklo, a posebno za aluminijki profil (štok i krilo bez stakla). Vrednost koeficijenta prolaska toplote za profil definiše pripadanje određđ grupi profila, koja je tražena od strane projektanta na objektu. Ovom atestnom dokumentacijom se kontroliše kvalitet objekta na tehničkom prijemu objekta. Vodite računa, jer ono što je na početku veoma povoljno može posle da vas košta mnogo više. Naš predlog je da se vodite kvalitetom i cenom, a ne isključivo cenom koštanja proizvoda.