projekat: Novi proizvodni kompleks u industrijskoj zoni

Ugledna kompanija iz Nove Pazove „Drina plastika 86“ je, usled proširenja kapaciteta, preduzela formiranje novog proizvodnog kompleksa u industrijskoj zoni Nove Pazove. Jedan od objekata u kompleksu je i nova upravna zgrada, koju ovde predstavljamo i koja se, u ovom trenutku, nalazi u završnoj fazi izgradnje.

Upravna zgrada kompanije „Drina plastika 86“ u Novoj Pazovi

Objekat je lociran na severnom uglu kompleksa. S obzirom da se nalazi u industrijskoj zoni, glavna fasada i pešački i kolski pristup nisu orijentisani ka obodnim saobraćajnicama, već ka unutrašnjosti parcele, nekoj vrsti „trga“ koji formiraju objekti u sklopu samog kompleksa.

3D vizualizacija: AVL Atelje
3D vizualizacija: AVL Atelje

Upravna zgrada projektovana je kao dvotrakt, spratnosti P+2. Najveći deo trakta koji je orijentisan ka glavnoj fasadi predstavlja jedinstveni volumen, sa visinom kroz sve tri etaže (oko 11 m).

Ovaj reprezentativni prostor ima, pre svega, funkciju showroom-a, ali i hola i multifunkcionalnog prostora, pogodnog za različite događaje i namene. Trakt orijentisan suprotno od ulaza sadrži fleksibilni kancelarijski prostor, sa otvorenim hodnicima – galerijama koji se pružaju duž trovisinskog hola. Na poslednjoj etaži predviđena je mala trpezarija i neformalni prostor za odmor i druženje zaposlenih.

Objekat je arhitektonski oblikovan racionalno i utilitarno, uz primeren, nenametljiv nivo reprezentativnosti. Funkcionalni aspekt pojedinih unutrašnjih prostora se neposredno i iskreno odražava na omotaču – fasadi zgrade. U tom smislu, glavna fasada je u celosti zastakljena, u sistemu zid – zavese („Reynaers CW50 HI“), povezujući unutrašnji prostor hola – showroom-a sa spoljnim prostorom proizvodnog kompleksa, dok su na fasadama kancelarijskog bloka projektovane karakteristične „prozorske trake“ („Reynaers MasterLine 8 HI“ sa skrivenim krilom).

Sve fasadne aluminijumske konstrukcije zastakljene su troslojnim visoko selektivnim staklo paketom („Guardian SunGuard SN 63“) izuzetnih performansi kako u zimskom, tako i u letnjem režimu korišćenja objekta (koeficijent toplotne provodljivosti Ug=0.5W/m²K, solarni faktor g=30%, transmisija vidljive svetlosti Tv=56%). Kombinacijom visoko izolovanih aluminijumskih profila i stakla opisanih karakteristika, dobijen je veoma nizak ukupni koeficijent toplotne provodljivosti zastakljenih aluminijumskih konstrukcija, prosečno Uw=1.1W/m²K, uz uvođenje obilja dnevnog svetla u unutrašnjost zgrade.

Budući da je glavna fasada orijentisana ka jugoistoku, pored primene izuzetno kvalitetnog stakla, ipak je bilo potrebno predvideti i dodatni sistem za kontrolu sunčevog zračenja, pa su, u tom cilju, ispred čitave fasade (sem u delu prizemlja koji natkriva ulazna nadstrešnica) projektovani ramovi sa ispunom od istegnutog metala („Metal tehnologija ‘Broadway’“).

Konstruktivni sistem objekta je armirano – betonski, racionalnih raspona. Pojedini sekundarni elementi konstrukcije su čelični. Zidane ispune su od „Ytong“ bloka. Puni fasadni zidovi rešeni su u sistemu ventilisane fasade, termoizolovane mineralnom vunom debljine 15 cm, sa završnom oblogom od fiber – cementnih panela („Swisspearl Carat“) na aluminijumskoj potkonstrukciji. Krov objekta je ravan, neprohodan, termički izolovan polistirenom debljine 24cm i hidroizolovan sintetičkom hidroizolacionom membranom.

Proizvodni kompleks u industrijskoj zoni „Drina plastika 86“ / projekat: AVL Atelje
Proizvodni kompleks u industrijskoj zoni „Drina plastika 86“ / projekat: AVL Atelje

Ovakva struktura „punih“ delova anvelope objekta, u sadejstvu sa naprednim tehnologijama zastakljenih fasadnih konstrukcija, rezultira energetski veoma efikasnim objektom, što „rasterećuje“ projektovane sisteme grejanja i hlađenja objekta, odnosno radikalno umanjuje utroške energije. Adekvatnim planiranjem otvarajućih delova fasade, gotovo kompletna ventilacija objekta rešena je prirodnim putem.

Aluminijumska konstrukcija fasade / projekat: AVL ATelje
Aluminijumska konstrukcija fasade / projekat: AVL ATelje

Čitav pristup projektovanju i realizaciji objekta i primenjenim, za naše prilike, naprednim tehničkim i tehnološkim rešenjima tokom čitavog procesa, odražava poslovnu filozofiju kompanije „Drina plastika 86“ i njenu posvećenost odgovornom odnosu prema prirodnim resursima i društvenom, ekonomskom i urbanom ambijentu u kome živimo. Nadamo se da će ovakvih primera biti sve više.

Naziv projekta: Upravna zgrada kompanije „Drina plastika 86“
Lokacija: Nova Pazova, industrijska zona
Godina projektovanja: 2020.
Godina izgradnje: u izgradnji (završna faza)
Površina: 1518 m² bruto
Projektant: AVL d.o.o. (u saradnji sa LARK d.o.o.)
Autor i odgovorni projektant: arh. Vladislav T. Lalicki
Koautor i projektant: arh. Milena Stojković
Dizajn enterijera: arh. Ksenija Simić
Izvođač radova na fasadnim sistemima: Misal d.o.o.