Tehničke karakteristike materijala

Naredni prikaz je uporedni pregled osnovnih karakteristika prozora od različitih, već opisanih materijala, za efikasnije donošnje odluka o izboru oblika, tehničkih karakteristika i materijala elemenata fasadnih otvora objekta u konkretnim uslovima primene.

Stabilnost i mehanička čvrstoća

Prozori od PVC profila su po pravilu ojačani čeličnim profilima. Profili su međusobno spojeni zavrtnjima ili nitnama. Kada su izloženi stalnom opterećenju, plastični materijali pokazuju deformacije slične sečenju.

Pošto metalna ojačanja nemaju spojeve na uglovima, krila prozora se postepeno deformišu na uglovima, što dovodi do otežanog funkcionisnja i postepenog propadanja krila. Prozori od drveta ili metala, kao i njihove kombinacije su stabilni i imaju trajnu mehaničku čvrstoću.

Deformacije

Zavisno od sklopa čeličnih i PVC profila, promene temeprature dovode do manjih ili većih podužnih dilatacija koje izazivaju i deformacije elemenata. Rezultat je teže otvaranje i zatvaranje krila, pri izduženju elemenata, i nedovoljno zaptivanje, pri skraćivanju elemenata. Drvo se, međutim, ne deformiše pri promenama temperature, ali su deformacije moguće zbog promena vlažnosti.

Adekvatnom pripremom i obradom drveta, kao i tehnologijom izrade prozora, ove deformacije se svode na dozvoljene granice. Temperaturne deformacije aluminijuma se egzaktno izračunavaju, preraspodeljuju i eliminišu se negativni efekti već prilikom konstruisanja i izrade elemenata.

Toplotna zaštita

Različite izolacione vrednosti profila od kojih se izrađuju prozori direktno utiče na karakteristike prozora. Značajan napredak je postignut i u proizvodnji stakla i u načinu zastakljivanja. Najpovoljniji su svakako prozori od drvenih profila i kombinacija drvo-aluminijum.

Za prozore od aluminijumskih profila, problem se rešava samo termoprekidom i to je sada uobičajena praksa. Sa povećanjem broja komora, povećava se izolacioni kvali-tet PVC profila, a suštinski problem pred-stavljaju ojačanja od čelika. U suštini i ovi prozori imaju zadovoljavajuće termičke karakteristike.

Otpornost na uticaje štetnih supstanci

U uslovima agresivne atmosfere najpovoljnije rezultate pokazuju aluminijumski prozori i kombinacija drvo-aluminijum, koja upravo zbog ovih osobina sve više dobija na značaju.

Za drvo se u određenim vremenskim intervalima lako može obnoviti spoljašnja zaštita, a PVC profili imaju ograničenu trajnost u uslovima zagađenja sredi-ne.

Ponašanje u požaru

Drvo se u požaru ugljeniše po površini i dugo zadržava stabilnost. Prilikom sagorevanja oslobađaju se manje količine dima. Aluminijumski profili se deformišu na visokim temperaturama, a svakako su postojani u uslovima početnih faza požara.

Profili od PVC-a se vrlo rano deformišu u požaru što olakšava širenje požara, a prilikom sagorevanja materijala oslobađaju se velike količine dima i otrovnih gasova (dioxin i slično).

Oblikovne karakteristike

Primena novih tehnologija u obradi drveta obezbeđuje postizanje svih potrebnih profilacija i dimenzija, kako za moderne, tako i za istorijske objekte i oblike.

Obezbeđuje se najbolje moguće uklapanje u sliku postojeće fasade. Izbor aluminijumskih profila koji se kombinuju sa drvetom ima takođe široku paletu i oblika i boja za adekvatno uklapanja u date uslove.

Aluminijumske konstrukcije prozora nemaju premca kada se radi o velikim dimenzijama otvora. Pred-nost profila od PVCa je ekonomičnost za velike serije i standardne dimenzije otvora, a to podrazumeva i serijsku proizvodnju profila bez mogućnosti variranja i prilagođavanja.

Autor teksta: Dipl. ing. Gradimir Simjonović