„Krovni” standard EN 14351-1: Prozori i spoljna vrata neotporna na požar i/ili propuštanje dima – 2. deo

Časopis „Prozori i Vrata“ ima za cilj da Vas upozna sa standardizacijom EU, koja je neophodna za proizvodnju i izvoz kvalitetnih proizvoda.

Redakcija časopisa „Prozori i Vrata“ obezbedila Vam je prevod krovnog standarda EN 14351-1. Prvi deo možete pročitati OVDE, a u nastavku teksta sledi drugi deo.

4. Karakteristična svojstva i posebni zahtevi

4.1 Uopšteno
Karakteristike svojstava prozora i spoljnih vrata određuju se i izražavaju u skladu sa tačkama 4.2 do 4.23.

NAPOMENA 1: Nisu sve ove karakteristike primenljive za svaki proizvod ili svaku situaciju predviđene krajnje upotrebe. Kada se te karakteristike zahtevaju ovaj evropski standard utvrđuje načine određivanja i načine izražavanja rezultata kao i vrednovanje usaglašenosti.

NAPOMENA 2: Poredak određenih karakteristika svojstava ne podrazumeva redosled prednosti ili redosled ispitivanja.

NAPOMENA 3: Posebni zahtevi za određene proizvode dati su u tački 4.24.

4.2 Otpornost na opterećenje vetrom
Ispitivanje prozora i spoljnih vrata provodi se u skladu sa standardom EN 12211. Ugib elemenata rama vrata (npr. horizontalnih i vertikalnih „letvica”) (engl. transoms and mullons) određuje se proračunom ili ispitivanjem (referentna metoda).

Rezultati se prikazuju u skladu sa standardom EN 12210. Ispitivanja vazdušne propustljivosti i klasifikacija na koju upućuje standard EN 12210 moraju biti u skladu sa tačkom 4.14.

Proizvođač mora osigurati dovoljno podataka o ispunskom materijalu kako bi omogućio određivanje nosivosti tog materijala, npr. podatke o debljini i tipu stakla.

NAPOMENA: Ako su na snazi odgovarajući evropski standardi, određivanje nosivosti treba provesti kako je propisano tim evropskim standardom

4.3 Otpornost na sneg i stalno opterećenje
Proizvođač mora osigurati dovoljno podataka o ispunskom materijalu kako bi omogućio određivanje nosivosti tog materijala, npr. podatke o debljini i tipu stakla.

NAPOMENA: Ako su na snazi odgovarajući evropski standardi, određivanje nosivosti treba provesti kako je propisano tim evropskim standardima.

4.4 Karakteristike požara
4.4.1 Reakcije na požar
(Materijali od kojih su izrađeni) krovni prozori moraju se ispitati i klasifikovati u skladu sa standardom EN 13501-1.

4.4.2 Ponašanje pri spoljnom požaru
Krovni se prozori moraju ispitati i klasifikovati u skladu sa standardom EN 13501-5.

4.5 Vodonepropustljivost
Ispitivanje vodonepropustljivosti izvodi se u skladu sa standardom EN 1027. Rezultati se prikazuju u skladu sa standardom EN 12208.

Ispitivanje vodonepropustljivosti niza prozora ili vrata izvodi se na nizu ili na njegovim pojedinim delovima. Kod ovog poslednjeg, označavanje niza određuje se s obzirom na deo (delove) najnepovoljnijeg ponašanja.

4.6 Opasne materije
Koliko to stanje znanja dopušta, proizvođač mora utvrditi materijale u proizvodu koji su skloni otpuštanju ili kretanju tokom uobičajene predviđene upotrebe i od kojih su otpuštanja ili kretanja u okolinu potencijalno opasna za higijenu, zdravlje i životnu sredinu. Proizvođač ih mora ustanoviti i u prikladnom obliku objaviti sadržaj, u skladu sa zakonskim zahtevima zemlje u kojoj će se materijal upotrebiti.

NAPOMENA: Informativna baza podataka i nacionalnih odredbi za opasne materije identifikuje se u dodatku ZA.

4.7 Otpornost na udar
Moraju se ispitati prozori i spoljna vrata sa staklom ili drugim lomljivim materijalom a rezultati se moraju prikazati u skladu sa standardom EN 13049. Gde to odgovara, ispitivanje se mora provesti sa obe strane.

4.8 Nosivost sigurnosnih uređaja
Sigurnosni uređaji (npr. pridržajne i povratne ručke, graničnici, uređaji za učvršćivanje pri postupcima čišćenja), ako se ugrade i upotrebe u skladu sa objavljenim uputstvima proizvođač, moraju biti u stanju držati krilo vrata ili prozora nepomično na mestu 60 s, kada sila od 350 N deluje na krilo vrata ili prozora na najnepovoljniji način (tj. mesto, smer). Prag čvrstoće pokazuje se pri ispitivanjima koja se provode kako je opisano u standardima EN 14609 ili EN 948 (referentne metode) ili proračunom.

4.9 Visina i širina vrata i običnih prozora
Visina svetlog otvora i širina spoljnih vrata i običnih prozora (pogledati EN 12519:2004, 3.1), izražava se u mm.
Ako razmak od praga do gornje ivice nije paralelan mora se navesti najveća i najmanja visina.

NAPOMENA: Visina i širina mogu biti umanjene zbog elemenata okova koji strše i ugla otvaranja.

4.10 Mogućnost otvaranja
Uređaji za izlaz u slučaju nužde i uređaji za slučaj panike postavljeni na spoljna vrata izlaznih puteva moraju biti u skladu sa standardima EN 179, EN 1125, prEN 13633 ili prEN 13637. Vrata za slučaj opasnosti svrstavaju se u određenu klasu u skladu sa tabelom 2.

4.11 Akustička svojstva
Zvučna izolacija se određuje u skladu sa standardom EN ISO 140-3 (referentna metoda) ili za posebne tipove prozora u skladu sa dodatkom B. Rezultati ispitivanja se vrednuju u skladu sa standardom EN ISO 717-1.

4.12 Koeficijent prenošenja toplote
Koeficijent prenošenja toplote prozora i spoljnih vrata određuje se primenom standarda EN ISO 10077-1:2000, tabela F.1 ili proračunom pomoću:
– standarda EN ISO 10077-1 ili
– standarda EN ISO 10077-1, EN ISO 10077-2 ili metodom tople kutije pomoću:
– standarda EN ISO 12567-1 ili
– standarda EN ISO 12567-2, ako je tako prikladno.
Standard EN ISO 12567-1 koristi se kao referentni metod za prozore i vrata a standard EN ISO 12567-2 kao referentni metod za krovne prozore.

Zajednički simboli koeficijenta prenošenja toplote su Uw za prozore i UD za vrata tj. simbol Ust upotrebljen u standardu EN ISO 12567-1 ekvivalentan je Uw ili UD a simbol Um upotrebljen u standardu EN ISO 12567-2 ekvivalentan simbolu Uw.

4.13 Svojstva pri zračenju
Određivanje ukupnog prolaska sunčeve energije (solarni faktor, g-vrednost) i prolaska svetlosti za svetlo propusno ostakljenje izvodi se u skladu sa standardom EN 410, ako to tako odgovara u skladu sa standardima EN 13363-1 ili EN 13363-2 (referentna metoda).

4.14. Vazdušna propustljivost
Dva ispitivanja propusnosti vazduha izvode se u skladu sa standardom EN 1026, jedno sa pozitivnim pritiskom pri ispitivanju, drugo negativnim.

Ispitivanja propustljivosti vazduha niza prozora ili vrata izvode se na nizu ili na pojedinim njihovim delovima uključujući spojeve pojedinih delova. U ovom poslednjem slučaju vazdušne propustljivosti niza proračunava se kao zbir propustljivost vazduha pojedinih delova i spojeva.

Rezultat ispitivanja, definisan kao brojni prosek dve vrednosti vazdušne propustljivosti (m3/h) pri svakom koraku pritiska izražava se u skladu sa standardom EN 12207: 1999, tačka 4.6.

4.15 Trajnost
4.15.1 Uopšteno
Proizvođač osigurava podatke o održavanju i zamenljivim delovima. Proizvođač objavljuje materijal(e) od kojih se proizvod izrađuje uključujući sve primenjene premaze i/ili zaštitne slojeve. To se primenjuje na sve komponente koje imaju učinak na trajnost proizvoda u previđenoj upotrebi osim onih komponenti koje su usklađene sa pojedinim standardima proizvoda (okovi, letve za zaštitu od atmosferalija). To se provodi gde je to moguće, uz upućivanje na evropske standarde.

Prikladnim izborom materijala (uključujući premaze, zaštite, sastav i debljinu) komponenti i metoda sklapanja, proizvođač mora osigurati trajnost svog (svojih) proizvoda tokom ekonomski prihvatljivog upotrebnog veka, uzimajući u obzir preporuke za održavanje koje je objavio.

NAPOMENA: Trajnost prozora i spoljnih vrata zavisi od dugoročnih svojstava pojedinih komponenti i materijala, kao i o sklapanju proizvoda i njegovom održavanju. Specifikacija i klasifikacije pojedinih materijala i komponenti nalaze se u odgovarajućim standardima materijala i komponenti.

4.15.2 Trajnost pojedinih karakteristika
Trajnost pojedinih karakteristika osigurava se na sledeći način:

Vodonepropusnost i
vazdušna propustljivost
Trajnost ovih karakteristika zavisi uglavnom od traka za zaštitu od atmosferalija koje moraju biti zamenljive
Koeficijent prenošenja toploteTrajnost ove karakteristike uglavnom je povezana sa dugoročnim svojstvima ostakljenih površina – posebno na elementima izolacionog stakla (IS). Staklo koje ispunjava zahtev standarda određeno je u dodatku C, smatra se da odgovara zahtevima za trajnost
Mogućnost otvaranja (samo za zaključana vrata na evakuacionim putevima)Trajnost ove karakteristike osigurava se u saglasnosti sa tačkom 4.10
Sile pri upotrebi (samo za automatske uređaje)Trajnost ove karakteristike obuhvaćena je tačkom 4.24.2.2

4.16 Sile pri upotrebi
Prozori koji se otvaraju ručno ispituju se u skladu sa standardom EN 12046-1. Rezultati se prikazuju u skladu sa standardom EN 13115.

Spoljna vrata koja se otvaraju ručno ispituju se u skladu sa standardom EN 12046-2. Rezultati se prikazuju u skladu sa standardom EN 12117.

4.17 Mehanička čvrstoća
Prozori se ispituju u skladu sa standardima EN 14608 i EN 14669. Pre i posle tih ispitivanja ručno otvarani prozori moraju se ispitati u skladu sa standardom EN 12046-1. Rezultati se prikazuju u skladu sa standardom 13115.
Spoljna se vrata ispituju u skladu sa standardima EN 947, EN 948, EN 949 i EN 950. Rezultati se prikazuju u skladu sa standardom EN 1192.

4.18 Ventilacija
Uređaji za prenos vazduha ugrađeni u prozore i spoljna vrata ispituju se i ocenjuju u skladu sa standardom EN13141-1:2004, tačka 4.1. Spojevi i otvori koji nisu podvrgnuti ispitivanju zaštićuju se trakom.

Rezultati moraju uključivati:
– karakteristike protoka vazduha (K) i eksponent protoka (n)
– brzinu protoka vazduha pri razlici pritisaka od 4, 8, 10 i 20 Pa

NAPOMENA 1: Mogu se navesti dodatne razlike u pritiscima

Zapreminski protok vazduha qv određuje se na sledeći način:

qv = K · (Δp)n

gde je:
K – protok vazduha karakterističan za uređaj
n – eksponent protoka
Δp – razlika pritisaka

NAPOMENA 2: Pojedini uređaji kod kojih je naznačeno kasnije postavljanje na prozor ili spoljna vrata nisu obuhvaćeni ovim evropskim standardom.

4.19 Otpornost na metak
Nakon ispitivanja u skladu sa standardom EN 1523, karakteristike otpornosti na metak za prozore i spoljna vrata izražavaju se u skladu sa standardom EN 1522.

4.20 Otpornost pri ekspoloziji
4.20.1 Cev za ispitivanje udara
Nakon ispitivanja u skladu sa standardom EN 13124-2, karakteristike otpornosti pri eksploziji za prozore i spoljna vrata izražavaju se u skladu sa standardom EN 13123-2.

4.21 Otpornost na ponavljano otvaranje i zatvaranje
Ispitivanje ponašanja pri ponavljanom otvaranju i zatvaranju provodi se u skladu sa standardom EN 1191. Rezultati se prikazuju u skladu sa standardom EN 12400.

4.22 Ponašanje u različitim klimatskim uslovima
Ispitivanje ponašanja u različitim klimatskim uslovima za prozore sa ramovima koji su izrađeni od kombinacije materijala, izvode se u skladu sa standardom ENV 13420.
NAPOMENA: Standard ENV 13420 može se upotrebiti za ocenu izmena u projektu ili proizvodnji.

Ta ispitna metoda nije prikladna za za rutinska ispitivanja kontrole kvaliteta, niti je primenljiva na dobro poznata rešenja.
Ispitivanje ponašanja spoljnih vrata u različitim klimatskim uslovima izvodi se u skladu sa standardom EN 1121. Rezultati se prikazuju u skladu sa standardom EN 12219.

4.23 Otpornost na provalu
Nakon ispitivanja u skladu sa standardima ENV 1628, ENV 1629 i ENV 1630 rezultati se prikazuju u skladu sa standardom ENV 1627.

4.24 Posebni zahtevi
4.24.1 Staklena vrata bez rama
Staklo za staklena vrata bez rama mora biti usklađeno sa standardima ENV 1863-2, ENV 12150-2, EN ISO 12543-2, EN 14179-2 ili EN 14321-2.

4.24.2 Spoljna vrata sa električnim ili drugim pogonima
4.24.2.1 Sigurnost pri upotrebi
Spoljna vrata sa električnim ili drugim pogonom moraju biti usklađena sa standardima prEN 12650-1 i prEn12650-2.

4.24.2.2 Ostali zahtevi
Pogonski elementi i drugi delovi okova/električne komponente postavljeni na spoljna vrata sa električnim ili drugim pogonom moraju biti usklađeni sa standardom prEN 12650-1.

4.24.3 Prozori sa električnim i drugim pogonom
4.24.3.1 Sigurnost pri upotrebi
Pogonski elementi i drugi delovi okova/električne komponente postavljeni na spoljna vrata sa električnim ili drugim pogonom moraju biti projektovani, ispitani i kontrolisani u skladu sa standardom EN 60335-2.
Okovi prozora sa pneumatskim i hidrauličnim pogonom dodatno moraju biti projektovani, ispitani i kontrolisani u skladu sa standardom EN 12453:2000, tačkama 5.2.3 i 5.2.4.

4.24.3.2 Ostali zahtevi
Električni pogoni moraju biti projektovani, ispitani i kontrolisani u skladu sa standardima EN 61000-6-3 i EN 61000-6-1.
NAPOMENA: Ako je proizvod projektovan za posebne primene, mesta upotrebe itd., mogu se primenjivati drugi standardi.

5. Klasifikacija i označavanje

Sažetak klasifikacije karakteristika obuhvaćene ovim evropskim standardom dat je u tabelama 1 i 2.

Klasifikacija karakteristika spoljnih pešačkih vrata
Tabela 2 – Klasifikacija karakteristika spoljnih pešačkih vrata
Klasifikacija karakteristika prozora
Tabela 1 – Klasifikacija karakteristika prozora

NAPOMENA 1: Sve karakteristike poravnate vertikalno u tabelama 1 i 2 se podudaraju.
Proizođač utvrđuje koje su karakteristike određene i nivo objavljenog svojstva. Karakteristika se pronalazi ili pomoću svoje oznake ili pomoću referentnog broja datog u prvoj koloni tabele. Kako bi specifikatoru (sastavljaču specifikacije) omogućio određivanje prikladnosti proizvoda za predviđenu upotrebu, proizvođač mora osigurati nužne opise proizvoda, npr. predviđenu upotrebu, rang svojstava proizvoda, rang primene, podatke o trajnosti.

NAPOMENA 2: Predviđena upotreba proizvoda može se izraziti opštim nazivima, po mogućnosti uz specifikaciju upućivanjem na određene karakteristike.

NAPOMENA 3: Prilikom specifikacija zahtevanih nivoa karakteristika svojstava (klasifikacija/objavljenih vrednosti) za datu specifičnu krajnju upotrebu (npr. mesto, upotreba i veličina zgrade i prozora i spoljnih vrata specifikator treba uzeti u obzir predviđenu upotrebu, npr. zvučna zaštita, gubitak toplote, klimatski uslovi, učestalost upotrebe, izloženost. Svaki od specificiranih zahteva mora biti ispunjen tj. „profil svojstava” proizvoda mora obuhvatiti ili biti povoljniji od „profila zahteva”. U suprotnom proizvod nije prikladan za datu specifičnu krajnju upotrebu npr. karakterisika nije navedena, a na snazi su nacionalni propisi koji zahtevaju vrednost kao propisani deo označavanja za tu/te karakteristiku (karakteristike) za tu zgradu.

NAPOMENA 4: Neprikladnost određenog proizvoda za datu specifičnu krajnju upotrebu ne isključuje prikladnost tog određenog proizvoda za neku drugu datu specifičnu krajnju upotrebu. On se podvrgava preispitivanju za svaki pojedinačni slučaj.

NAPOMENA 5: Dodatak D uvršten je da bi pokazao upotrebu tabela 1 i 2, kao i upotrebu „profila svojstava” i „profila zahteva”.

NAPOMENA 6: Smernice za prikladni nivo svojstava i različite svrhe i mesta upotrebe mogu se naći u nacionalnim dokumentima.

NAPOMENA 7: Gde se zahtevaju karakteristike koje nisu obuhvaćene ovim evropskim standardom (npr. tačnost izvođenja, završni sloj ili izgled proizvoda) to može biti predmet posebnog sporazuma u ugovoru između specifikatora i proizvođača tj. upućivanjima na druge standarde.

Prvi deo ovog teksta možete pročitati klikom na link Krovni standard EN 14351-1: Standard proizvoda i karakteristike svojstava – 1. deo

Treći deo ovog teksta možete pročitati klikom na link Krovni standard EN 14351-1: Standard proizvoda i karakteristike svojstava – 3. deo 

Četvrti deo koji se sastoji iz priloga spomenutih u tekstu možete čitati klikom na link Prilozi

Autor: Prof. dr Dragan Škobalj