Stublina d.o.o. sertifikacija i kvalitet

„Stublina“ d.o.o. je u potpunosti opredeljena ispunjavanju definisanih ciljeva kvaliteta za svoje proizvode, kao i zahteva sa tržišta, uz stalno poboljšavanje i unapređenje sopstvene proizvodne baze i sistema upravljanja kvalitetom.

Svakodnevnom primenom novih znanja uz aktivno učešće i motivaciju svih zaposlenih, ostvareni su potrebni uslovi za efikasan timski rad, kao i razvoj kulture kvaliteta svih uključenih u celokupni proizvodni sistem.

Kao odgovoran član društva, u procesu proizvodnje štitimo radno i životno okruženje primenjujući propisane preventivne metode na polju bezbednosti zaposlenih, proizvoda i okoline.

U proizvodnji ostvarujemo zahteve postavljenih tehničkih rešenja za naše proizvode kojima se zadovoljavaju optimalne potrebe korisnika u pogledu karakteristika izdržljivosti, predviđene korozione postojanosti, sigurnosti i bezbednosti, kao i pogodnosti za nameravanu upotrebu pri utvrđenim uslovima, bez negativnih uticaja na zdravlje i okolinu.

Stublina d.o.o. - Okovi za aluminijumsku bravariju
Stublina d.o.o. – Okovi za aluminijumsku bravariju

Primarne karakteristike naših proizvoda sa znakom kvaliteta su u saglasnosti sa zahtevima merodavnih standarda (ISO, DIN, EN, RAL-RG, RAL-GZ, GOST), kao i optimalnih potreba korisnika. Pogodnost proizvoda za nameravanu upotrebu pri utvrđenim uslovima, kao i provera izdržljivosti se po potrebi ispituju u sopstvenoj i akreditovanim laboratorijama.

O tome svedoče mnogobrojni atesti relevantnih institucija posle nezavisne, neutralne i objektivne ocene rezultata ispitivanja prema zahtevima većeg broja standarda. Jačanjem poverenja kod kupaca i krajnjih korisnika uz potpunu posvećenost ka ispunjavanju i nadmašivanju postavljenih zahteva i očekivanja za proizvode, poštovanjem ugovorenih rokova isporuke kao i negovanjem direktnih kontakata sa kupcima i razvojem partnerskih odnosa sa dobavljačima, doprinosimo uspostavljanju i održanju uzajamno korisnih odnosa sa svim zainteresovanim stranama.

Obukama i stalnim proširivanjem znanja, obezbeđenjem uslova za primenu savremene tehnologije, poboljšanjem uslova za rad i stvaranjem povoljnih uslova za kreativan timski rad, aktivno utičemo na razvoj kvaliteta svih zaposlenih, koji izvršavaju radne zadatke u skladu sa utvrđenom politikom kvaliteta.

Pogledajte sve sertifikate klikom na link

 


www.stublina.com

STUBLINA d.o.o.
34307 Stojnik, Aranđelovac, Srbija
T. +381 34 6707 160
F. +381 34 6707 476
E. office@stublina.com
W. www.stublina.com

Maloprodaja:
Višegradska 3, 11000 Beograd, Srbija
T. +381 11 3610 501